Relacje inwestorskie

3

2014

Raport bieżący 3/2014

Zawarcie umowy znaczącej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 16 stycznia 2014 roku Emitent zawarł z Yara Switzerland Ltd., Szwajcaria jako kupującym umowę dotyczącą sprzedaży amoniaku.

Po zawarciu wyżej wymienionej umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z podmiotami Grupy Yara w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 104.440.000,00 PLN

Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest umowa sprzedaży amoniaku (dalej: „Umowa”) na rzecz Yara Switzerland Ltd. zawarta w dniu 13 listopada 2013 roku. Szacunkowa, łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosiła 16.180.000,00 PLN. Umowa zawarta została na czas oznaczony do 31 grudnia 2013 roku. 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Grupą Yara w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych (na dzień 30 września 2013 roku kapitały własne Emitenta wynosiły 1.004.651.000,00 PLN).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.