Relacje inwestorskie

40

2014

Raport bieżący 40/2014

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z PGNiG S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku, raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 26 września 2013 roku oraz raportu bieżącego nr 16/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 roku Spółka zawarła z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem Spółka Akcyjna w Warszawie (dalej: „Sprzedawca”), aneks (dalej: „Aneks”) do Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego (dalej: „Umowa”), przedłużający okres obowiązywania przedmiotowej Umowy do dnia 1 października 2016 roku (poprzednio do 1 października 2015 roku). 

Przedmiotem Umowy jest dostawa paliwa gazowego przez Sprzedawcę na rzecz Spółki. Aneks ponadto określa zamówione ilości paliwa gazowego w okresie, na który została przedłużona Umowa (tj. od 1 października 2015 roku do 1 października 2016 roku). 

Po zawarciu ww. Aneksu, szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Umowy wzrośnie we wskazanym wyżej okresie (tj. od 1 października 2015 roku do 1 października 2016 roku) o kwotę około 197.400.000,00 zł.

Zapisy ww. Aneksu wchodzą w życie z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

Pozostałe istotne warunki Umowy, podane w raportach bieżących nr 44/2012 z dnia 24 grudnia 2012 roku, nr 36/2013 z dnia 26 września 2013 roku oraz nr 16/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku nie ulegają zmianie.

Podpisany Aneks spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jego szacunkowa wartość około 197.400.000,00 zł. przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.