Relacje inwestorskie

41

2005

Raport bieżący 41/2005

Uchwały NWZ z dnia 19.11.2005 r. i ogłoszenie przerwy w obradach.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. przekazuje w załączeniu treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.Ch. "Police" S.A w dniu 19 listopada 2005 roku.
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje również, że na wniosek Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o odstąpieniu od podejmowania uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego spółki (punkt 5.5 porządku obrad ogłoszonego w raporcie bieżącym nr 38 z dnia 14 października 2005 r.) skutkującą zmianą porządku obrad. Uzasadnienie wniosku Zarządu o wycofaniu ww. uchwały z porządku obrad znajduje się w załączonym pliku. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło w dniu 19 listopada 2005 r. następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
5. Rozpatrzenie spraw oraz: 
5.1 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
5.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 
5.3 Wybór niezależnego Członka Rady Nadzorczej. 
5.4 Podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego Członka Rady Nadzorczej. 
5.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych w związku z rozszerzeniem zakresu zadania inwestycyjnego „Rozbudowa instalacji bieli tytanowej do zdolności produkcyjnej 65 tys. ton/rok”. 
5.6 Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 
5.7 Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu. 
5.8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów „Remech Grupa Remontowo-Inwestycyjna” Sp. z o.o. 
5.9 Podjęcie uchwały w sprawie zawiązania spółki „Ferro Police” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
6. Zamknięcie obrad.

Podczas obrad NWZA nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.
Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przerwie w obradach. Wznowienie obrad nastąpi 6 grudnia 2005 r., o godz. 12:00 w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas obrad w dniu 19 listopada 2005 r. nie podjęło uchwał w sprawach wyrażenia zgody na zbycie udziałów „Remech Grupa Remontowo-Inwestycyjna” Sp. z o.o. oraz zawiązania spółki „Ferro Police” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (punkty 5.8. i 5.9. przyjętego porządku obrad). Wymienione uchwały będą przedmiotem obrad na wznowionym posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2005 r.
Uzasadnienie wycofania z porządku obrad Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. punktu w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.