Relacje inwestorskie

36

2014

Raport bieżący nr 36/2014

Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 października 2014 roku na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A., został powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki na VI wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 Pan Maciej Lipiec.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany Członek Rady Nadzorczej – Pan Maciej Lipiec złożył oświadczenie, z którego wynika że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszym w załączeniu życiorys nowo powołanego  Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U z 2014 r., poz. 133).

ZAŁĄCZNIK

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.