Relacje inwestorskie

34

2014

Raport bieżący nr 34/2014

Rozwiązanie umowy sprzedaży mocznika.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 8 października 2014 roku została rozwiązana za porozumieniem stron umowa zawarta dnia 1 lutego 2000 roku z „Krono-Chem” sp. z o.o., na sprzedaż przez Spółkę mocznika. O wskazanej wyżej umowie Spółka informowała, jako o umowie znaczącej, na str. 121 w Rozdziale V pkt 5.8.1.3. – „Dane o działalności Emitenta” Prospektu Emisyjnego sporządzonego 1 marca 2005 roku.

Umowa została rozwiązana ze skutkiem na dzień 8 października 2014 roku. Rozwiązanie umowy nastąpiło w związku z koniecznością wypracowania przez jej strony nowych warunków handlowych na dostawy produktów. Skutki rozwiązania umowy nie będą miały istotnego wpływu na sytuację finansową Spółki, jak również na sytuację jej jednostek zależnych. Spółka w oparciu o nowo zawartą umowę będzie kontynuowała współpracę ze spółkami z Grupy Kronospan, do której należy „Krono-Chem” sp. z o.o. 

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.133).


Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.