Relacje inwestorskie

1

2013

Raport bieżący nr 1/2013

Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Zakładów Chemicznych „Police” S.A. informuje, że w dniu 17 stycznia 2013 r. otrzymał informację o podpisaniu przez drugą stronę umowy zawartej przez Z. Ch. „Police” S.A. („Emitent”, „Sprzedający”) z Nitron International Corporation z siedzibą w Greenwich, USA („Kupujący”), dotyczącej sprzedaży nawozów wieloskładnikowych o wartości 36.935,84 tys. („Umowa”).

Po zawarciu wyżej wymienionej Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem za okres ostatnich 12 miesięcy wyniosła 116.041,72 tys. zł.
Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest Umowa wymieniona powyżej. Cała należność wynikająca z Umowy płatna jest w formie przedpłaty. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Nitron International Corporation w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (na dzień 30.09.2012 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 990.410 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r, nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.