Relacje inwestorskie

6

2014

Raport bieżący nr 6/2014

Szacunkowe, wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za 2013 rok.
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133), Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: "Emitent", „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunek wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok 2013:

a. Przychód: 2 464 mln zł
b. Wynik operacyjny: 56 mln zł
c. Wynik netto: 50 mln zł

Przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-grudzień 2013 roku przez Spółkę i jej jednostki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania, i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków, w szczególności dotyczy to odpisów aktualizujących wartość aktywów, w tym należności, zawiązania rezerw, zgłoszenia reklamacji lub innych podobnych zdarzeń.

Wyniki są w takcie weryfikacji przez biegłego rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Powyższe szacunki przychodów oraz wyniku operacyjnego będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Emitenta za rok 2013, którego publikacja zaplanowana została na 21 marca 2014 roku. Ewentualne zmiany odbiegające co najmniej o 10% od w/w wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych skonsolidowanych wyników do publicznej wiadomości w związku z publikacją przez spółkę dominującą w Grupie Azoty – Grupa Azoty S.A. szacunku wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Azoty za rok 2013.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.