Relacje inwestorskie

8

2014

Raport bieżący nr 8/2014

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne  „Police” S.A. w sprawie  rekomendacji wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 


Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej informacji, iż dnia 18 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podjęła uchwałę  w przedmiocie wydania pozytywnej opinii co do rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013. O w/w rekomendacji Zarządu Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2014.

W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, by z zysku osiągniętego w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, kwotę w wysokości 23.250.000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.