Relacje inwestorskie

4

2015

Raport bieżący 4/2015

Zawarcie znaczącej umowy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 12 lutego 2015 roku otrzymała informację o podpisaniu przez drugą stronę umowy zawartej przez Spółkę z Uralkali Trading SA z siedzibą w Lancy, Szwajcaria (dalej: „Sprzedający”) dotyczącej zakupu soli potasowej (dalej: „Umowa”).

Umowa zawarta została na czas określony od dnia 22 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Wartość Umowy szacowana jest na kwotę 250.000.000,00 PLN.
Umowa przewiduje realizację dostaw w partiach około 3000 ton +/-10% każda we wzajemnej opcji, od stycznia 2015 roku do grudnia 2015 roku z portów na Bałtyku. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartości w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych  Spółki. 

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.