Relacje inwestorskie

16

2011

Raport bieżący nr 16/2011

Zawarcie znaczącej umowy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że w dniu 30.03.2011 r. Z.Ch. "Police" S.A. (Emitent) zawarł z Mekatrade Asia Pte Ltd, Geneva Branch dwie umowy na zakup fosforytów o łącznej wartości 17.179 tys. zł.

Po zawarciu wyżej wymienionych umów łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem za okres ostatnich 12 miesięcy wyniosła 60.850 tys. zł.
Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest zawarta w dniu 14.04.2010 r. umowa na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych (Umowa). Szacunkowa, łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi 18.015 tys. zł. Umowa zawarta została na czas oznaczony do 20.06.2010 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Mekatrade Asia Pte Ltd w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (na dzień 31.12.2010 r. kapitały własne Z.Ch. „Police” S.A. wynosiły 553.857 tys. zł).

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 09.33.259 z późniejszymi zmianami).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.