Relacje inwestorskie

3

2015

Raport bieżący 3/2015

Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Podstawa prawna - Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 2 lutego 2015 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 30 stycznia 2015 roku przekazane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (dalej: „OFE Złota Jesień”) sporządzone w oparciu o art. 69 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U.  z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późń. zm.).

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem, w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 22 stycznia 2015 roku, ilość głosów jaką dysponuje OFE Złota Jesień została zwiększona o ponad 2%. 

Następnie, w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 30 stycznia 2015 roku, ilość głosów w Spółce przekroczyła 15%.

Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem:
- przed przekroczeniem pierwszego 2% progu OFE Złota Jesień posiadał 11.150.194 akcji Spółki, stanowiących 14,87% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 11.150.194 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- obecnie OFE Złota Jesień posiada 11.257.189 akcji Spółki, stanowiących 15,01% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 11.257.189 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.