Relacje inwestorskie

6

2015

Raport bieżący 6/2015

Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.


Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2015 roku, podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 42.000.000,00 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.