Relacje inwestorskie

27

2015

Raport bieżący nr 27/2015

Zawarcie umowy znaczącej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 24 listopada 2015 roku otrzymał informację o podpisaniu w dniu 23 listopada 2015 roku przez drugą stronę umowy, zawartej przez Emitenta z Hokr s r.o. z siedzibą w Pardubicach, Czechy (jako kupującym), dotyczącej sprzedaży nawozów wieloskładnikowych oraz mocznika (dalej: "Umowa").
Po zawarciu wyżej wymienionej Umowy łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z tym kontrahentem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 153.568.947,00 zł.

Spośród tych umów umową o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona Umowa. Szacunkowa łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi 126.355.000,00 zł. Umowa zawarta została na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – Umowa oraz łączna wartość umów zawartych przez Emitenta z Hokr s r.o. w okresie ostatnich 12 przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.