Relacje inwestorskie

63

2009

Raport bieżący nr 63/2009

Zawarcie znaczącej umowy z PGNiG S.A. - wypełnienie warunku zawieszającego realizację porozumienia.

Podstawa prawna: Art. 56, ust. 1, pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
Zarząd Zakładów Chemicznych "Police" S.A. (Spółka, Odbiorca) informuje, iż w dniu 17.12.2009 r. Spółka zawarła Umowę z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG, Sprzedawca), której przedmiotem jest dostarczanie paliwa gazowego do Spółki. Zawarcie tej Umowy stanowi wypełnienie warunku zawieszającego, określonego w porozumieniu Spółki z PGNiG z dnia 08.12.2009 r., dotyczącego spłaty zadłużenia Spółki wobec PGNiG, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2009.

Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2010 roku.
Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania paliwa gazowego zgodnie z określonymi parametrami jakościowymi oraz w ilościach określonych w załączniku do Umowy.
Szacunkowa wartość zawartej Umowy wynosi 318,7 mln zł.
Zabezpieczeniem wierzytelności Sprzedającego z tytułu niniejszej Umowy jest ustanowienie zastawów rejestrowych na majątku Odbiorcy oraz ustanowienie hipoteki kaucyjnej do wysokości 80 mln zł na nieruchomościach Odbiorcy.

Ponadto Spółka zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia w postaci przelewu przyszłych wierzytelności pieniężnych wynikających z umów ramowych zawartych przez Odbiorcę.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Z.Ch. "Police" S.A. (kapitał własny Spółki na dzień 30.09.2009 r. wynosił 619.011 tys. zł).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z poźn. zm.).

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.